برف که روی زمین می‌نشیند، آدم‌برفی نسازی بازی را باختی!

تمامي آدم برفی درست می‌کنند، بزرگ و کوچک هم ندارد، منظور سازنده‌ها نیستند، منظور خود آدم برفی‌ها هستند!

حالا وقت آدم برفی ساختن هست

حالا وقت آدم برفی ساختن هست

Marianne Onsvaag

تمامي آدم برفی درست می‌کنند، حتی محمد صفری [مشاور، مدرس، سخنران و سرممیز سیستم‌های مدیریتی و نرم افزار‌های توسعه فردی]

حالا وقت آدم برفی ساختن هست

عبداله ساورعلیا، خواننده، مدرس، محقق موسیقی آوازی ایران از زبان احمد شاملو می‌گوید:
«بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.
پاکی آوردی ای امید سپید!
تمامي آلودگی هست این ایام.»حالا وقت آدم برفی ساختن هست
استاد خوش سخن، یک دهن ما را مهمان کن که دلمان گرفته!

اولین برف نورا، اولین برف بازی نورا، اولین آدم برفی نورا.حالا وقت آدم برفی ساختن هست
شرکت تاف و شادی بارش برفحالا وقت آدم برفی ساختن هست