تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ عکس

تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن

تعبیر خواب شیشه تعبیر خواب شکستن شیشه تعبیرخواب شیشه ای بودن اعضای بدن تعبیر خواب خوردن آب درون ظرف شیشه ای اگر به دنبال تعابیر و معانی خواب شیشه هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب شیشه,تعبیر خواب شکستن شیشه,تعبیرخواب شیشه ای بودن اعضای بدن,تعبیر خواب خوردن آب درون ظرف شیشه ای,تعبیر دندان شیشه ای,تعبیر خواب کامل شیشه,تعبیرشیشه

 

 

تعبیر خواب شیشه از دید حضرت دانیال (ع)

 


اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
اگر درون خواب دیدی که درون ظرف شیشه ای آب مینوشی تعبیرش این هست که زن میگیری و مال و اموالی به دست می آوردی.

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب طناب

 

تعبیر خواب شیشه از دید ابن سیرین

 


 اگر درون خواب ببینی به تو شیشه داده‌اند، تعبیرش این هست که با زنی فقیر ازدواج می‌کنی.
اگر خواب دیدی که شیشه ای به تو داده اند تعبیرش این هست که با زنی فقیر ازدواج خواهی کرد.
اگر درون خواب دیدی که درون داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه باشد یعنی با زن ثروتمندی ازدواج خواهی کرد.
اگر درون خواب دیدی که داخل شیشه شربت به یا شربت انار هست و از اين مینوشی تعبیرش این هست که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.
اگر درون خواب دیدی که دندان هایت مثل شیشه یا سفال یا هر چیز شکستی شده باشد تعبیرش این هست که به زودی از این دنیا خواهی رفت.

 

 

تعبیر خواب شیشه از دید جابر مغربی

 


اگر درون خواب دیدی که سر تو شیشه ای هست یعنی به زودی هلاک میشوی.
اگر درون خواب دیدی که شیشه ای افتاده و شکسته هست به معنای این هست که اگر زنی داری او را طلاق میدهی ولی اگر 
زن نداری زنی از بستگان تو از این دنیا میرود.
اگر درون خواب دیدی که چیز خوشبوئی درون شیشه هست یعنی به بیمار خواهی شد.

 


مطالب پیشنهادی