تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک درون خانه
۱۲ام دی ۱۳۹۶ عکس

تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک درون خانه

تعبیر خواب خاک تعبیر خواب خوردن خاک تعبیر خواب خاک درون خانه تعبیرخواب خاک و گیاه تعبیرخاک چیست تعبیر خواب کامل خاک تعبیر خواب خاک زرد تعبیر خواب خاک رنگی-اگر درون خواب خود خاک دیده اید و به دنبال تعبیر اين هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب خاک,تعبیر خواب خوردن خاک,تعبیر خواب خاک درون خانه,تعبیرخواب خاک و گیاه,تعبیرخاک چیست,تعبیر خواب کامل خاک,تعبیر خواب خاک زرد,تعبیر خواب خاک رنگی,خاک

 

 

تعبیر خواب خاک از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 

 

اگر خواب خاک دیدی تعبیرش بر پنج چیز هست  مال – سود – کار – چیزی گرفتن از پادشاه و رئیس – سود رسیدن از زن

 

 

تعبیر خواب خاک از دید یوسف نبی ع

 


اگر درون خواب خود دیدی که خاک میخوری تعبیرش مال یتیم هست.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید محمد بن سیرین

 


اگر درون خواب خود خاک درون خانه دیدی تعبیرش مال هست.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر درون خواب خود پخش کردن خاک را با دست بدهید نشان سود هست.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 


اگر درون خواب خود خاک دیدی تعبیرش نعمت و برکت هست.اگر درون خواب خود دیدی که درون حال جمع کردن خاک هستی تعبیرش جمع کردن مال هست.اگر درون خواب انباشته شدن خاکی زیاد درون خانه را دیدی تعبیرش ثروت بزرگی هست.اگر درون خواب خود دیدی که با شتر خاک آوردن تعبیرش میراث هست.اگر درون خواب خود دیدی که با اسب خاک آوردن تعبیرش سود رسیدن از مردی جوان هست.اگر درون خواب خود خاک آوردن با الاغ را دیدی به معنای سود رسیدن از مردی احمق هست.اگر درون خواب خود پاشیدن خاک درون هوا را دیدی تعبیرش هدر دادن مال هست.

 

اگر درون خواب خاک سرخی را دیدی به معنای عصبانیت و خشم هست.اگر درون خواب خود خاکی سبز دیدید نشان از چمن هست.اگر درون خواب خود خاکی زرد دیدید تعبیرش بیماری هست.اگر درون خواب خود خاکی سیاه دیدید تعبیرش غم هست.اگر درون خواب خود دیدی که خاک از چاه بیرون آوردن تعبیرش به دست آوردن مالی به زحمت هست.تعبیر خواب خاک ریختن درون چاه ، ضرر مالی استاگر درون خواب خود دیدی که خاکی درون چاه میریزن تعبیرش ضرر مالی هست.اگر درون خواب برداشتن خاک از تپه را دیدی به معنای حل شدن مشکل هست.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید آنلی بیتون

 


اگر درون خواب خود دیدی که خاک های اطراف گل ها و گیاهان را زیر و رو میکنی به معنای موقعیت های خوبی هست که به دست می آورید.اگر درون خواب خود لباس خاکی دیدی تعبیرش تسلیم شدن هست.اگر درون خواب خود دیدی که کسی به سمت شما خاک می پاشد تعبیرش آسیب زدن دشمنان هست.


مطالب پیشنهادی