تعبیر خواب آبشار + تعبیر خواب ایستادن زیر آبشار و تماشا کردن آبشار
۶ام بهمن ۱۳۹۶ عکس

تعبیر خواب آبشار + تعبیر خواب ایستادن زیر آبشار و تماشا کردن آبشار

تعبیر خواب آبشار تعبیر خواب ایستادن زیرآبشار تعبیر خواب تماشای کردن آبشار تعبیر خواب خوشگذرانی درون آبشار تعبیر خواب کامل آبشارتعبیر خواب آبشار کثیف و بد بو – اگر خوابی درون رابطه با آبشار دیده اید و به دنبال تعابیر و معانی اين هستید بنابراين این مطلب را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب آبشارتعبیر خواب ایستادن زیر آبشار,تعبیر خواب تماشای کردن آبشار,تعبیر خواب خوشگذرانی درون آبشار,تعبیر خواب کامل آبشار,تعبیر خواب آبشار کثیفیو بد بو

 

 

تعبیر خواب آبشار از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 


اگر درون خواب خود آبشار صاف و زلالی را دیدی به معنای نعمت و برکت هست.اگر درون خواب آبشاری متعفن با بوی بدی را دیدی تعبیرش بیماری هست.اگر درون خواب خود دیدی که زیر آبشاری ایستادی و از اين لذت میبری به معنای سود هست.اگر درون خواب خود دیدی که زیر آبشاری ایستادی و از اين ناراحت هستی به معنای رنج و غصه هست.

 


تعبیر خواب آبشار از دید لیلا برایت

 


اگر درون خواب خود آبشاری دیدی تعبیرش مشکلی سخت برای یکی از عضای خانواده هست.

 

 

تعبیر خواب آبشار از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب آبشار به معنای امید های از دست رفته هست.

 

 

تعبیر خواب آبشار از دید آنلی بیتون

 


اگر درون خواب آبشاری دیدی تعبیرش جمع کردن ثروت برای آینده هست.

 

 

تعبیر خواب آبشار از دید کتاب سرزمین رویاها

 


اگر درون خواب خود آبشار دیدید یعنی به محلی دعوت میشوید که درون آنجا خوش گذرانی میشود.اگر درون خواب خود آبشار تمیز و صافی را دیدید به معنای خوشبختی هست.اگر درون خواب دیدی که به همراه دیگران به آبشاری نگاه میکنید به معنای این اینکه مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بدگویی میکنند.تعبیر خواب از یک آبشار آب برمیدارید ،تعبیرش این هست که  بر مشکلات شما اضافه میشود.

 


مطالب پیشنهادی